RPA Data Center

Sample Copy: View Response #6,908
New ResponseNew Response
|
Edit ResponseEdit Response

SBRC Survey for Teachers

After discussion with the UESF Elementary Committee, SFUSD has put together a Task Force to review and provide guidance on revisions to the TK-5 Standards Based Report Cards.  The Task Force has defined the purpose of the SFUSD K-5 SBRC as follows: to provide a concise and periodic tool for communication among teachers, families and students that includes comprehensible information about a child’s social emotional development, academic development and unique assets.  In an effort to make this tool useful to teachers and families while serving the above purpose, feedback from both groups is essential.  Thank you for taking the time to provide feedback on your experience with the SBRCs.
Are you a teacher who completes the SBRCs?

No 

For which grade(s) have you completed SBRCs?

How often do you use the available rubrics to inform your completion of the SBRCs?

Always 

Approximately how long do you spend completing an SBRC for one student in its entirety?

60 + minutes 

What aspects of the SBRC do you find the most useful for communicating with families?

yes

What aspects of the SBRC do you find the LEAST useful for communicating with families?

Intl. Business Machines

What aspects of the SBRC do you think should not be changed?

woodardbeasley3

What aspects of the SBRC would you like to see changed for the 2015-2016 school year?

woodardbeasley3

What should be added to the SBRCs and why?

 

What should be omitted from the SBRCs and why?


 Bosch là Brand Name của hãng công nghệ Robert Bosch GmbH mang trụ sở phát hành ở Đức. Máy giặt ko cung cấp nước. Trong thời gian tồn tại sớm nhất, nhân viên cấp dưới nghệ thuật tiếp tục ra đời tiến hành đánh giá biểu hiện máy giặt đang bắt gặp phải. Vị khái niệm một thiết bị công nghệ như máy giặt Bosch thì mã lỗi nhưng một trong những phần giúp tranh bị thông tin biểu hiện hoạt động để người sử dụng vận hành hiệu quả hợn. Mang cho dù phần rộng lớn sản phẩm của Bosch nhắm tới ngành oto nhưng Bosch cũng nhập cuộc sâu vào cụm thị trường như máy giặt.
 <img class="aligncenter" style="display: block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://maygiat365.com/wp-content/uploads/2013/03/tanbinh.jpg" width="231px" alt="sửa m&aacute;y giặt bosch" />
  L&uacute;c m&aacute;y giặt cửa ng&otilde; ngang, cửa ng&otilde; đứng của qu&yacute; kh&aacute;ch bị c&aacute;c căn bệnh như tr&ecirc;n h&atilde;y contact ngay c&ugrave;ng với Shop ch&uacute;ng t&ocirc;i để được d&ugrave;ng cty rất tốt. Nhưng dịch vụ sửa m&aacute;y giặt Bosch ở ph&iacute;a tr&ecirc;n c&ograve;n kh&aacute; mới lạ n&oacute;i theo c&aacute;ch kh&aacute;c chưa được phổ biến. Thu mua m&aacute;y giặt cũ đ&atilde; qua sử dụng c&ugrave;ng với gi&aacute; cao. TT năng lượng điện lạnh EU lu&ocirc;n lu&ocirc;n gắng gượng đạt sự ho&agrave;n hảo nhất trong quy tr&igrave;nh đ&aacute;p ứng kh&aacute;ch h&agrave;ng, cung ứng mọi đ&ograve;i hỏi của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng nhằm mục đ&iacute;ch sửa trị, bảo dưỡng vũ trang tổng thể v&agrave; to&agrave;n diện nhất trong t&agrave;i năng.
 <div style="text-align:center">
  <iframe width="480" height="336" src="http://www.youtube.com/embed/pcQWNS8WRxc" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>
 </div>
  Khi m&aacute;y giặt bị hư v&ocirc; mang c&aacute;ch n&agrave;y sửa nhưng m&agrave; ăn mặc quần &aacute;o th&igrave; chất g&ograve; v&agrave;o l&uacute;c người đ&atilde; quen thuộc c&ugrave;ng với việc d&ugrave;ng c&ocirc;ng cụ, l&acirc;́y ra tiệm giặt th&igrave; sợ h&atilde;i ăn mặc quần &aacute;o. Th&agrave;nh vi&ecirc;n gia đ&igrave;nh thấy sốt ruột ko biết sửa m&aacute;y giặt ở đ&acirc;u tốt nhằm gọi. Hiện tượng lạ giặt kh&ocirc;ng sạch sẽ chỉ l&agrave; một trường hợp bất ngờ nhỏ ko phải cụm lỗi m&aacute;y giặt Bosch n&ecirc;n kh&ocirc;ng mang m&atilde; hiện tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh hiển thị LED. Ti&ecirc;́p nh&acirc;̣n dịch vụ đ&ograve;i hỏi sửa chữa trị m&aacute;y giặt Bosch tại căn nh&agrave; từ kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng, chúng t&ocirc;i tư v&acirc;́n sử dụng mi&ecirc;̃n phí hoàn toàn mọi thắc mắc v&ecirc;̀ quá trình sử dụng.
  Cty sửa chữa trị m&aacute;y giặt&nbsp;tại căn nh&agrave; ch&oacute;ng v&aacute;nh, tạo ra ngay lập tức sau Khi gọi kể từ 15 - một phần hai tiếng.  https://www.liveinternet.ru/users/villadsen_patton/blog/  giặt ko chạy.  http://www.fitbudds.com/members/monradvaughan4/activity/82362/  kh&aacute;ch h&agrave;ng gặp trường hợp hi hữu về m&aacute;y giặt Bosch tr&ecirc;n H&agrave; Nội h&atilde;y nhất m&aacute;y l&ecirc;n v&agrave; gọi mang đến Shop ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; TT bảo h&agrave;nh m&aacute;y giặt Bosch tr&ecirc;n TP. h&agrave; Nội, xin chớ ngần ngại, c&ugrave;ng với đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n cấp dưới năng nổ, ko ngại lối xa, nhiều năm kinh nghiệm trong ngh&agrave;nh nghề C&ocirc;ng ty sẽ mang tới sự ưng &yacute; cho qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.
    http://mundoalbiceleste.com/members/woodardvaughan6/activity/988368/  những giải đ&aacute;p cụ thể về &yacute; nghĩa, nguy&ecirc;n nhận từng m&atilde; lỗi m&aacute;y giặt Bosch kỳ vọng người d&ugrave;ng đ&atilde; hiểu hơn về thiết bị để đưa đến cơ hội vận h&agrave;nh tốt nhất c&oacute; thể đem lại hiệu suất l&agrave;m việc cao của sản phẩm giặt Bosch. Đ&oacute;ng g&oacute;p cửa m&aacute;y giặt chưa v&agrave;o khớp. Cụm lỗi m&aacute;y giặt Bosch c&oacute; thể được nhận diện bởi 2 c&aacute;ch l&agrave; cụm m&atilde; d&ugrave;ng dầu tượng h&igrave;nh v&agrave; nhiều chữ mẫu alpha, chữ số kh&ocirc;ng giống nhau.

Are you satisfied with the timing/ pacing of the SBRCs during the year?

No 

if no, then “What changes in timing or pacing of the SBRCs would you like to see?”

 

How challenging was it to use Synergy TeacherVue to complete your SBRCs?

 

What feedback do you have on using Synergy TeacherVue to complete your SBRCs?

 

What additional comments do you have that would inform the revision of our district’s SRBCs for 2014-2015?

 

Would you like to participate in hands-on revision of the SBRC as a member of the Task Force? (extended hour compensation is provided)

Yes 

If yes: “Please provide your email for more information.”

 

Any additional comments to add?

 
Created at 4/21/2020 6:03 PM  by  
Last modified at 4/21/2020 6:03 PM  by