RPA Data Center

Sample Copy: View Response #328,049
New ResponseNew Response
|
Edit ResponseEdit Response

SBRC Survey for Teachers

After discussion with the UESF Elementary Committee, SFUSD has put together a Task Force to review and provide guidance on revisions to the TK-5 Standards Based Report Cards.  The Task Force has defined the purpose of the SFUSD K-5 SBRC as follows: to provide a concise and periodic tool for communication among teachers, families and students that includes comprehensible information about a child’s social emotional development, academic development and unique assets.  In an effort to make this tool useful to teachers and families while serving the above purpose, feedback from both groups is essential.  Thank you for taking the time to provide feedback on your experience with the SBRCs.
Are you a teacher who completes the SBRCs?

No 

For which grade(s) have you completed SBRCs?

How often do you use the available rubrics to inform your completion of the SBRCs?

Always 

Approximately how long do you spend completing an SBRC for one student in its entirety?

60 + minutes 

What aspects of the SBRC do you find the most useful for communicating with families?

yes

What aspects of the SBRC do you find the LEAST useful for communicating with families?

Intl. Business Machines

What aspects of the SBRC do you think should not be changed?

nguyendunga3

What aspects of the SBRC would you like to see changed for the 2015-2016 school year?

nguyendunga3

What should be added to the SBRCs and why?

 

What should be omitted from the SBRCs and why?


 <strong>C&aacute;c hồ sơ kỹ thuật c&ocirc;ng tr&igrave;nh tại c&ocirc;ng ty hồ bơi SEAPOOLVN khi thực hiện dự &aacute;n mới.</strong>
 
  Sau khi c&aacute;c chuy&ecirc;n gia kỹ thuật về thiết bị bể bơi, c&aacute;c kiến tr&uacute;c sư v&agrave; kỹ sư c&ugrave;ng nh&agrave; quản l&yacute; x&acirc;y dựng chuy&ecirc;n nghiệp đ&atilde; ho&agrave;n to&agrave;n quen thuộc với mỗi địa phương nơi địa điểm cần x&acirc;y hồ bơi, sau khi đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh xong bản tiến độ thiết kế sơ bộ v&agrave; dự to&aacute;n gi&aacute; th&agrave;nh sơ bộ, Ceo Nguyễn Dũng c&oacute; thể x&aacute;c định được c&aacute;c hồ sơ c&ocirc;ng tr&igrave;nh th&iacute;ch hợp với phạm vi chi tiết hợp l&yacute;. Hai nh&acirc;n tố quan trọng trong số những nh&acirc;n tố c&oacute; thể ảnh hưởng tới qu&aacute; tr&igrave;nh n&agrave;y l&agrave; Kinh tế x&acirc;y dựng hồ bơi v&agrave; c&aacute;c r&agrave;ng buộc về bản vẽ thiết kế m&agrave; chủ đầu tư dự &aacute;n y&ecirc;u cầu ban đầu.
 
 
 <strong>L&agrave;m hồ sơ dự to&aacute;n chi ph&iacute; b&aacute;o gi&aacute; chi tiết phần x&acirc;y dựng lắp đặt thiết bị bể bơi trọn g&oacute;i</strong>
 
  X&acirc;y dựng c&aacute;c hồ sơ đấu thầu l&agrave; một trong những đ&oacute;ng g&oacute;p quan trọng nhất của người quản l&yacute; x&acirc;y dựng chuy&ecirc;n nghiệp về hồ bơi. Phạm vi của c&aacute;c hồ sơ đấu thầu về lĩnh vực x&acirc;y bể bơi n&agrave;y cần phải được thiết kế c&oacute; một tầm cỡ để mang lại hiệu quả kinh tế cao v&agrave; vừa phải đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu về kiến tr&uacute;c thẩm mỹ tối đa cho phối cảnh to&agrave;n khu vực nhất nhờ tr&aacute;nh được c&aacute;c nh&agrave; thầu v&agrave; thầu phụ trung gian kh&ocirc;ng cần thiết v&agrave; để tận dụng được kỹ năng phối hợp của nhiều nh&agrave; thầu v&agrave; tổng thầu kh&aacute;c nhau trong khu vực.
 
 
 <strong>C&aacute;c r&agrave;ng buộc về bản vẽ thiết kế kiến tr&uacute;c v&agrave; kết cầu c&ocirc;ng tr&igrave;nh hồ bơi</strong>
 
  C&aacute;c hồ sơ cần phải được quy định phạm vi để hớp với tiến độ thiết kế hợp l&yacute; khi sự ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh thi c&ocirc;ng bể bơi sớm nhất l&agrave; một yếu tố quan trọng. C&aacute;c r&agrave;ng buộc về thiết kế sẽ l&agrave;m sửa đổi nội dung của c&aacute;c hồ sơ đấu thầu để c&acirc;n bằng với c&aacute;c mục ti&ecirc;u tổng thể. Một chương tr&igrave;nh thi c&ocirc;ng ph&acirc;n giai đoạn đạt được kết quả tốt sẽ phụ thuộc ho&agrave;n to&agrave;n v&agrave;o sự thận trọng v&agrave; kh&eacute;o l&eacute;o trong việc x&aacute;c định c&aacute;c hồ sơ c&ocirc;ng tr&igrave;nh của c&aacute;c kỹ sư gi&aacute;m s&aacute;t nhằm c&acirc;n bằng c&aacute;c suy x&eacute;t về kinh tế, khi ph&aacute;t sinh th&ecirc;m c&aacute;c hư hỏng của thiết bị hồ bơi, chi ph&iacute; nh&acirc;n c&ocirc;ng do bị thay thế gi&aacute;n đoạn, c&aacute;c b&aacute;o gi&aacute; rẻ hơn từ đối thủ cạnh tranh bởi c&aacute;c dụng cụ lắp đặt đi k&egrave;m như đ&egrave;n hồ bơi, m&aacute;y gia nhiệt, hệ thống lọc nhập khẩu, c&aacute;c phụ kiện kh&aacute;c như cầu thang bể bơi l&ecirc;n xuống, c&aacute;c dụng cụ vệ sinh hồ bơi…c&ugrave;ng nhiều c&aacute;c chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i giảm gi&aacute; đi k&egrave;m l&agrave;m cho c&aacute;c nh&agrave; quản l&yacute; x&acirc;y dựng bể bơi phải suy nghĩ rằng cần phải ho&agrave;n th&agrave;nh xong dự &aacute;n để mang lại lợi &iacute;ch to&agrave;n cục lớn nhất cho chủ c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y.
 
 
 <strong>Lập kế hoạch  https://docs.google.com/drawings/d/1-xqCLGqBfQEADyvnI3Et9PSrYfNOEjAsG9b_tYL37Kw  một c&aacute;ch chuy&ecirc;n nghiệp nhất.</strong>
 
  ở c&ocirc;ng ty hồ bơi Seapoolvn lu&ocirc;n nhấn mạnh c&aacute;c yếu tố trong lập kế hoạch thi c&ocirc;ng trong khi hoặc trước giai đoạn thiết kế chi tiết sẽ bao gồm một biểu đồ về tổ chức, lịch tr&igrave;nh bố tr&iacute; c&aacute;n bộ cho dự &aacute;n, c&aacute;c y&ecirc;u cầu về phương tiện của người quản l&yacute; thi c&ocirc;ng, tuyển chọn c&aacute;n booj v&agrave; ph&acirc;n định tr&aacute;ch nhiệm của mỗi người trong từng kh&acirc;u, v&iacute; dụ: Kiến tr&uacute;c sư trưởng họ phải đảm nhận vai tr&ograve; về t&iacute;nh thẩm mỹ cao của hồ bơi trong kh&ocirc;ng gian phối cảnh m&agrave; chủ c&ocirc;ng tr&igrave;nh đ&atilde; giao từ đầu,&nbsp; Kỹ sư thiết kế bản vẽ kết cầu th&igrave; dựa tr&ecirc;n những m&ocirc; phỏng ban đầu của Kiến tr&uacute;c sư để l&ecirc;n dự to&aacute;n kết cấu về chi ph&iacute; Vật liệu x&acirc;y dựng, nh&acirc;n c&ocirc;ng v&agrave; c&aacute;c vấn đề ph&aacute;t sinh kh&aacute;c, Người gi&aacute;m s&aacute;t thi c&ocirc;ng th&igrave; họ chịu tr&aacute;ch nhiệm về t&iacute;nh ch&iacute;nh x&aacute;c của qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng theo bản vẽ thiết kế đ&atilde; được th&ocirc;ng qua, như tỉ lệ sắt, th&eacute;p, xi măng c&aacute;c vị tr&iacute; đấu nối ống dẫn về hệ thống thiết bị lọc hồ bơi, vị tr&iacute; đặt skimmer, vị tr&iacute; tạo m&aacute;ng tr&aacute;n hồ bơi, c&aacute;c đường điện đặt trong b&ecirc; t&ocirc;ng bố tr&iacute; đặt đ&uacute;ng vị tr&iacute;, khả năng chống thấm của c&ocirc;ng tr&igrave;nh v&agrave; giai đoạn ốp gạch l&aacute;t ho&agrave;n thiện, c&ograve;n đối với c&aacute;c kỹ thuật vi&ecirc;n lắp đặt hệ thống m&aacute;y lọc bể bơi một c&aacute;ch uy t&iacute;n nhất l&agrave; họ phải chịu tr&aacute;ch nhiệm về kỹ thuật lắp đặt, kiểm chứng về nguồn gốc xuất xứ của thiết bị n&agrave;y, việc đấu nối, lắp gh&eacute;p c&aacute;c bộ phận lại với nhau th&agrave;nh một thể thống nhất để hoạt động th&ocirc;ng suốt, nhằm đảm bảo khi vận h&agrave;nh sử dụng xảy ra một c&aacute;ch an to&agrave;n tuyệt đối nhất.
 
  Một dự to&aacute;n gi&aacute; th&agrave;nh bể bơi đầy đủ d&ugrave;ng l&agrave;m ng&acirc;n s&aacute;ch của người quản l&yacute; c&oacute; thể t&iacute;nh được ra một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng nếu như việc lập kế hoạch ban đ&agrave;u l&agrave; đ&uacute;ng đắn hợp l&yacute; v&agrave; s&aacute;t với thực tế c&ocirc;ng tr&igrave;nh hồ bơi theo diện t&iacute;ch cần l&agrave;m.
 
 
 <strong>C&aacute;c phương tiện tạm thời trong thi c&ocirc;ng hồ bơi ở những tỉnh th&agrave;nh kh&aacute;c nhau</strong>
 
  Trước khi triển khai một dự &aacute;n hồ bơi ở những tỉnh th&agrave;nh kh&aacute;c nhau ngo&agrave;i Tphcm, B&igrave;nh Dương th&igrave; Ceo Nguyễn Dũng lu&ocirc;n t&acirc;m niệm phải c&oacute; những phương tiện tạm thời tại mỗi vị tr&iacute; địa l&yacute; đ&oacute; thực hiện thay thế cho những kh&acirc;u trung gian m&agrave; tại kho của c&ocirc;ng ty kh&ocirc;ng thể đưa tới hiện trường hoặc phải chờ đợi khi vận chuyển m&aacute;y m&oacute;c thiết bị, nhằm phục vụ kh&ocirc;ng gi&aacute;n đoạn cho qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng theo đ&uacute;ng tiến độ đ&atilde; đề ra trong hợp đồng giao kết.
 
  Một kh&acirc;u quan trọng trong việc lập kế hoạch thi c&ocirc;ng l&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch phương tiện phục vụ tạm thời v&agrave; c&aacute;c y&ecirc;u cầu về những điều kiện chung cho dự &aacute;n. C&aacute;c phương tiện tạm thời c&oacute; thể do b&ecirc;n chủ đầu tư cung cấp hoặc gắn v&agrave;o trong c&aacute;c hồ sơ hợp đồng, hoặc thu nhận được từ c&aacute;c nguồn kh&aacute;c t&ugrave;y theo t&igrave;nh h&igrave;nh thực tế ở địa phương v&agrave; c&aacute;c điều kiện tr&ecirc;n c&ocirc;ng trường bể bơi cần được l&agrave;m một c&aacute;ch b&agrave;i bản. C&aacute;c phương tiện tạm thời trong x&acirc;y dựng hồ bơi đ&oacute; l&agrave;: nh&acirc;n c&ocirc;ng vận chuyển x&agrave; bần, xe x&uacute;c, đ&agrave;o đất chuy&ecirc;n nghiệp, c&aacute;c cửa h&agrave;ng sắt th&eacute;p, cửa h&agrave;ng điện nước để lắp đặt ống nước. Những h&oacute;a đơn của phương tiện thay thế đ&oacute; c&oacute; thể do chủ đầu tư th&agrave;nh to&aacute;n trừ dần v&agrave;o hợp đồng hoặc cũng c&oacute; thể y&ecirc;u cầu b&ecirc;n thầu cung cấp c&aacute;c phương tiện ri&ecirc;ng của họ. Một phần nữa thấy r&otilde; giải ph&aacute;p tốt nhất phụ thuộc chặt chẽ v&agrave;o sự thấu hiểu t&igrave;nh h&igrave;nh khu vực của người quản l&yacute; x&acirc;y dựng chuy&ecirc;n nghiệp về hồ bơi l&agrave; hết sức quan trọng.
 
 
 <strong>C&ocirc;ng ty thiết kế x&acirc;y dựng thi c&ocirc;ng hồ bơi Seapoolvn</strong>
 
  Địa chỉ: 78 H&agrave; Huy Gi&aacute;p, phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tphcm
 
  Điện thoại: 0902 755 689 (Ceo Nguyễn Dũng)
 
  Xem chi tiết:  https://docs.google.com/drawings/d/1-xqCLGqBfQEADyvnI3Et9PSrYfNOEjAsG9b_tYL37Kw 

Are you satisfied with the timing/ pacing of the SBRCs during the year?

No 

if no, then “What changes in timing or pacing of the SBRCs would you like to see?”

 

How challenging was it to use Synergy TeacherVue to complete your SBRCs?

 

What feedback do you have on using Synergy TeacherVue to complete your SBRCs?

 

What additional comments do you have that would inform the revision of our district’s SRBCs for 2014-2015?

 

Would you like to participate in hands-on revision of the SBRC as a member of the Task Force? (extended hour compensation is provided)

Yes 

If yes: “Please provide your email for more information.”

 

Any additional comments to add?

 
Created at 8/23/2020 3:00 AM  by  
Last modified at 8/23/2020 3:00 AM  by