RPA Data Center

Sample Copy: View Response #327,654
New ResponseNew Response
|
Edit ResponseEdit Response

SBRC Survey for Teachers

After discussion with the UESF Elementary Committee, SFUSD has put together a Task Force to review and provide guidance on revisions to the TK-5 Standards Based Report Cards.  The Task Force has defined the purpose of the SFUSD K-5 SBRC as follows: to provide a concise and periodic tool for communication among teachers, families and students that includes comprehensible information about a child’s social emotional development, academic development and unique assets.  In an effort to make this tool useful to teachers and families while serving the above purpose, feedback from both groups is essential.  Thank you for taking the time to provide feedback on your experience with the SBRCs.
Are you a teacher who completes the SBRCs?

No 

For which grade(s) have you completed SBRCs?

How often do you use the available rubrics to inform your completion of the SBRCs?

Always 

Approximately how long do you spend completing an SBRC for one student in its entirety?

60 + minutes 

What aspects of the SBRC do you find the most useful for communicating with families?

yes

What aspects of the SBRC do you find the LEAST useful for communicating with families?

Intl. Business Machines

What aspects of the SBRC do you think should not be changed?

nguyendung9

What aspects of the SBRC would you like to see changed for the 2015-2016 school year?

nguyendung9

What should be added to the SBRCs and why?

 

What should be omitted from the SBRCs and why?


 <strong>Cốt th&eacute;p v&agrave; c&aacute;c y&ecirc;u cầu cơ bản trong thiết kế thi c&ocirc;ng bể bơi chuy&ecirc;n nghiệp</strong>
 
  Trong c&ocirc;ng nghiệp c&oacute; rất nhiều loại thếp nhưng kh&ocirc;ng phải tất cả đều d&ugrave;ng được cho thiết kế kết cấu b&ecirc; t&ocirc;ng cốt th&eacute;p khi m&oacute;ng cho đ&aacute;y v&agrave; th&agrave;nh hồ bơi. Cốt th&eacute;p trong kết cấu thiết kế hồ bơi thường được d&ugrave;ng l&agrave; th&eacute;p than v&agrave; th&eacute;p hợp kim. Mỗi loại c&oacute; đặc trưng về cường độ v&agrave; biến dạng ri&ecirc;ng. Đ&oacute; l&agrave; th&eacute;p tr&ograve;n vỏ trơn v&agrave; th&eacute;p tr&ograve;n c&oacute; gờ để tăng độ d&iacute;nh v&agrave; ma s&aacute;t giữa cốt th&eacute;p v&agrave; b&ecirc; t&ocirc;ng. Cường độ của th&eacute;p phụ thuộc v&agrave;o th&agrave;nh phần h&oacute;a học như: C&aacute;c bon, măng gan, titan v&agrave; c&aacute;c chất kh&aacute;c n&oacute; t&aacute;c động kh&ocirc;ng nhỏ đến bảng  http://seapoolvn.blogspot.com/  tổng thể m&agrave; chủ đầu tư sẽ nh&igrave;n thấy trước khi lựa chọn c&aacute;c th&agrave;nh phần th&eacute;p cho dự &aacute;n của từng địa điểm.
 
 
 <img class="aligncenter" src="https://seapoolvncompany.files.wordpress.com/2019/08/don-vi-thi-cong-ho-boi-chuyen-nghiep.jpg" width="681" height="511" />
 
  Ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; th&eacute;p cường độ cao, d&ugrave;ng cho kết cấu b&ecirc; t&ocirc;ng ứng suất trước. Đ&oacute; cũng l&agrave; c&aacute;c loại th&eacute;p hợp kim thấp v&agrave; c&oacute; th&agrave;nh phần c&aacute;c bon tương đối thấp (ddeens,2%) v&agrave; c&aacute;c loại th&eacute;p c&oacute; chứa titan. Trong kết cấu đ&aacute;y hồ bơi diện t&iacute;ch lớn hay bể bơi c&ocirc;ng cộng c&oacute; &aacute;p lực nước lớn thường d&ugrave;ng sợi hoặc b&oacute; cốt th&eacute;p cường độ cao đường k&iacute;nh mỗi thanh từ 3-8mm c&oacute; cường độ từ 1500-1.800N/mm2 v&agrave; c&aacute;c thanh th&eacute;p đường k&iacute;nh lớn hơn nếu tăng theo thể t&iacute;ch nước bể bơi l&ecirc;n cao.
 
 
 <strong>Gia c&ocirc;ng cốt th&eacute;p thường cho bể bơi c&oacute; diện t&iacute;ch từ nhỏ đến lớn</strong>
 
  Cốt th&eacute;p chế tạo trong nh&agrave; m&aacute;y c&oacute; nhiều loại đường k&iacute;nh kh&aacute;c nhau. Cốt th&eacute;p đường k&iacute;nh nhỏ từ 6-8mm được cuốn th&agrave;nh cuộn, khi sử dụng phải duỗi thẳng. Cốt th&eacute;p đường k&iacute;nh từ 10 phi trở l&ecirc;n thường l&agrave; c&aacute;c thanh thẳng, chiều d&agrave;i từ 6-12m. Trường hợp cần thiết c&oacute; thể đặt h&agrave;ng nhập c&aacute;c thanh cốt th&eacute;p d&agrave;i hơn tới 18m. Trước khi sử dụng, cốt th&eacute;p cần kiểm tra cường độ chịu k&eacute;o, chịu uốn cho mỗi l&ocirc; 20 tấn. Mỗi l&ocirc; lấy 3 mẫu kiểm tra uốn, 3 mẫu kiểm tra k&eacute;o v&agrave; 3 mẫu kiểm tra h&agrave;n.
 
  Cốt th&eacute;p sợi cường độ cao c&aacute;n nguội c&oacute; đường k&iacute;nh từ 2-8m được cuốn lại n&ecirc;n chiều d&agrave;i tương đối lớn (thường kh&ocirc;ng nhỏ hơn 300m). Đường k&iacute;nh cuộn th&eacute;p lớn hơn 1200mm cho th&eacute;p sợi c&oacute; đường k&iacute;nh nhỏ hơn 9mm v&agrave; lớn hơn 2000mm với th&eacute;p sợi c&oacute; đường k&iacute;nh từ 12-15mm. &nbsp;&nbsp; Tại Seapoolvn trước khi sử dụng Ceo Nguyễn Dũng căn dặn phải kiểm tra nh&atilde;n hiệu c&oacute; ghi chỉ ti&ecirc;u cơ l&yacute; của th&eacute;p v&agrave; chỉ d&ugrave;ng cho c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng bể bơi khi đ&atilde; th&iacute; nghiệm bảo đảm chỉ ti&ecirc;u cơ l&yacute; theo y&ecirc;u cầu của bản vẽ thiết kế kết cấu ban đầu của hồ bơi.
 
  Trong c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng bể bơi lớn, như hồ bơi hải qu&acirc;n ở Quận B&igrave;nh Thạnh, hồ bơi v&ocirc; cực ở vũng t&agrave;u, hay hồ bơi yết ki&ecirc;u ở Thị ngh&egrave; th&igrave; cũng hay d&ugrave;ng c&aacute;c loại c&aacute;p thương phẩm c&oacute; cấu tạo v&agrave; k&iacute;ch cỡ kh&aacute;c nhau l&agrave;m cốt th&eacute;p ứng suất trước.
 
  C&aacute;c loại th&eacute;p cường độ cao cũng phải lấy mẫu để kiểm tra k&eacute;o v&agrave; uốn. Ri&ecirc;ng với c&aacute;c b&oacute; c&aacute;p cần kiểm tra khuyết tật b&ecirc;n ngo&agrave;i v&agrave; th&iacute; nghiệm k&eacute;o đứt cả b&oacute; v&agrave; từng sợi. Trường hợp kiểm tra kh&ocirc;ng đạt chỉ ti&ecirc;u, cốt th&eacute;p đ&oacute; kh&ocirc;ng được sử dụng trong mục đ&iacute;ch tại c&ocirc;ng trường.
 
  Trong thi c&ocirc;ng thiết kế cho hồ bơi phải hết sức ch&uacute; &yacute; tr&aacute;nh d&ugrave;ng nhầm lẫn k&iacute;ch cỡ chủng loại th&eacute;p, cho n&ecirc;n trong kho chứa cốt th&eacute;p được xếp loại theo chỉ ti&ecirc;u cơ l&yacute; v&agrave; theo đường k&iacute;nh v&igrave; n&oacute; ảnh hưởng kh&aacute; nhiều đến chất lượng c&ocirc;ng tr&igrave;nh v&agrave; x&acirc;y bể bơi hết bao nhi&ecirc;u tiền. C&aacute;c gi&aacute; xếp chứa cốt th&eacute;p được đặt trong kho c&oacute; m&aacute;i che mưa nắng để chống gỉ. Th&eacute;p cường độ cao kh&ocirc;ng được chống gỉ bằng c&aacute;ch b&ocirc;i mỡ th&igrave; phải để trong kho thật kho r&aacute;o. Trước khi sử dụng, tất cả c&aacute;c cốt th&eacute;p đều phải được tẩy sạch gỉ, bằng b&agrave;n chải sắt hoặc k&eacute;o đi k&eacute;o lại trong c&aacute;t. Hiệu quả hơn cả l&agrave; sử dụng m&aacute;y phun c&aacute;t. Với cốt th&eacute;p d&iacute;nh dầu mỡ phải d&ugrave;ng x&agrave; ph&ograve;ng hoặc dung dịch kiềm v&agrave; nước n&oacute;ng để rửa sạch. Tuyệt đối kh&ocirc;ng d&ugrave;ng axit để tẩy rửa.
 
  Gia c&ocirc;ng cốt th&eacute;p ở nh&agrave; m&aacute;y hoặc ở c&ocirc;ng trường lớn thường &aacute;p dụng phương ph&aacute;p d&acirc;y chuyền: Nắn thẳng, cắt, uốn v&agrave; h&agrave;n…C&aacute;c m&aacute;y m&oacute;c cần thiết để gia c&ocirc;ng cốt th&eacute;p gồm c&aacute;c thiết bị k&eacute;o thằng, nắn thằng, l&agrave;m sạch, cắt, uốn, h&agrave;n, chế tạo lưới v&agrave; b&oacute; cốt th&eacute;p trước khi tiến h&agrave;nh buộc th&eacute;p để tạo đ&agrave; dầm, l&agrave;m m&oacute;ng cho bể bơi c&oacute; diện t&iacute;ch lớn hơn.
 
 
 <strong>V&aacute;n khu&ocirc;n v&agrave; những y&ecirc;u cầu cơ bản trong tạo dựng cốt pha đổ b&ecirc; t&ocirc;ng đ&aacute;y v&agrave; th&agrave;nh hồ bơi</strong>
 
  V&aacute;n khu&ocirc;n kh&ocirc;ng thể thiếu được trong x&acirc;y dựng kết cấu b&ecirc; t&ocirc;ng v&agrave; b&ecirc; t&ocirc;ng cốt th&eacute;p thi c&ocirc;ng bể bơi. T&ugrave;y theo loại h&igrave;nh v&agrave; số lượng kết cấu, loại vật liệu v&aacute;n khu&ocirc;n m&agrave; c&oacute; c&aacute;c loại v&aacute;n khu&ocirc;n kh&aacute;c nhau, bằng c&aacute;c loại vật liệu kh&aacute;c nhau nhằm mục đich tạo dựng được c&aacute;c cốt pha đổ b&ecirc; t&ocirc;ng chuẩn v&agrave; k&iacute;n nhất. V&aacute;n khu&ocirc;n c&oacute; thể l&agrave;m bằng gỗ, th&eacute;p, gỗ th&eacute;p kết hợp, v&agrave; gần đ&acirc;y c&ograve;n d&ugrave;ng cả v&aacute;n khu&ocirc;n bằng chất dẻo. Trong nh&agrave; m&aacute;y sản xuất cấu kiện b&ecirc; t&ocirc;ng đ&uacute;c sẵn thường d&ugrave;ng v&aacute;n khu&ocirc;n th&eacute;p v&igrave; sử dụng được nhiều lần. Tr&ecirc;n c&ocirc;ng trường, c&oacute; thể d&ugrave;ng v&aacute;n khu&ocirc;n gỗ hoặc gỗ th&eacute;p kết hợp. Để bảo đảm k&iacute;ch thước của kết cấu đề ra, v&aacute;n khu&ocirc;n cần c&oacute; những y&ecirc;u cầu cơ bản sau:
 
 <ul>
  
  <li>Phải bảo đảm h&igrave;nh d&aacute;ng, k&iacute;ch thước của kết cấu theo thiết kế bể bơi ban đầu. Bảo đảm về cường độ, độ cứng, độ ổn định trong mọi giai đoạn chế tạo cấu kiện.</li>
  
  <li>Phải bảo đảm chế tạo, lắp r&aacute;p, th&aacute;o dỡ một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng v&agrave; sử dụng được nhiều lần để giảm bớt chi ph&iacute;.</li>
  
  <li>V&aacute;n khu&ocirc;n phải phằng, mặt tiếp x&uacute;c với b&ecirc; t&ocirc;ng phải nhẵn để mặt ngo&agrave;i b&ecirc; t&ocirc;ng nhẵn sau khi th&aacute;o v&aacute;n khu&ocirc;n. Mối nối hoặc khe nối v&aacute;n khu&ocirc;n phải s&iacute;t để tr&aacute;nh chảy vữa xi măng g&acirc;y rỗ tổ ong trong b&ecirc; t&ocirc;ng đ&aacute;y th&agrave;nh.</li>
  
 </ul>
 
 <strong>C&ocirc;ng ty thiết kế x&acirc;y dựng thi c&ocirc;ng hồ bơi Seapoolvn</strong>
 
 <blockquote>
  seapoolvn chuy&ecirc;n thiết kế x&acirc;y dựng hồ bơi v&agrave; ph&acirc;n phối thiết bị, cung cấp vật liệu thi c&ocirc;ng bể bơi chuy&ecirc;n nghiệp. Đối với c&aacute;c cơ sở kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, hay gia đ&igrave;nh th&igrave; hồ bơi l&agrave; một c&ocirc;ng tr&igrave;nh kh&ocirc;ng thể thiếu để thu h&uacute;t v&agrave; n&iacute;u ch&acirc;n kh&aacute;ch h&agrave;ng. Thiết kế hồ bơi kinh doanh phải đ&aacute;p ứng được ti&ecirc;u ch&iacute; thẩm mỹ cao v&agrave; sở hữu đầy đủ c&aacute;c tiện &iacute;ch cần thiết. Seapoolvn l&agrave; đơn vị hoạt động l&acirc;u năm trong ng&agrave;nh thiết kế v&agrave; thi c&ocirc;ng bể bơi đ&atilde; thực hiện rất nhiều dự &aacute;n lớn nhỏ tr&ecirc;n to&agrave;n quốc. Trong đ&oacute;, dịch vụ thiết kế hồ bơi kinh doanh lu&ocirc;n l&agrave; một thế mạnh của Seapoolvn nhờ đội ngũ kiến tr&uacute;c sư t&agrave;i năng v&agrave; t&acirc;m huyết. Đặc biệt, thiết kế bể bơi v&ocirc; cực l&agrave; một xu hướng rất được c&aacute;c nh&agrave; đầu tư ưa chuộng. Đ&acirc;y l&agrave; một thiết kế hiện đại mang đến cho người sử dụng một tầm nh&igrave;n rộng v&agrave; bối cảnh ch&acirc;n thực như đang được trải nghiệm ở một v&ugrave;ng biển tự nhi&ecirc;n
 </blockquote>
  Địa chỉ: 78 H&agrave; Huy Gi&aacute;p, phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tphcm
 
  Điện thoại: 0902 755 689 (Ceo Nguyễn Dũng)
 
  Website:  http://seapoolvn.blogspot.com/ 

Are you satisfied with the timing/ pacing of the SBRCs during the year?

No 

if no, then “What changes in timing or pacing of the SBRCs would you like to see?”

 

How challenging was it to use Synergy TeacherVue to complete your SBRCs?

 

What feedback do you have on using Synergy TeacherVue to complete your SBRCs?

 

What additional comments do you have that would inform the revision of our district’s SRBCs for 2014-2015?

 

Would you like to participate in hands-on revision of the SBRC as a member of the Task Force? (extended hour compensation is provided)

Yes 

If yes: “Please provide your email for more information.”

 

Any additional comments to add?

 
Created at 8/22/2020 9:16 PM  by  
Last modified at 8/22/2020 9:16 PM  by